Algemene Veiling Voorwaarden – Online veiling kampioenshirts Feyenoord

 

Algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de online veiling “Kampioenshirts Feyenoord seizoen 2016/2017” van 3 juli 2017 tot en met 7 juli 2017, hierna te noemen: “Veiling”, die wordt georganiseerd door Feyenoord Rotterdam NV, hierna te noemen “Feyenoord” via de website https://www.feyenoordveiling.nl.

 

 

Artikel 1 - Definities

 

Bod: elk door (een) Gebruiker in de veiling voor een kavel geboden bedrag in de munteenheid Euro;

Feyenoord: de betaald voetbal organisatie Feyenoord gevestigd en kantoorhoudende aan de Van Zandvlietplein 3, 3077 AA te Rotterdam;

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de Website heeft geregistreerd, met als doel biedingen op Kavels te doen;

Gebruikersovereenkomst:        de overeenkomst tussen Feyenoord en Gebruiker;

Kavel:                                      een zaak die (of een aantal zaken dat tezamen) wordt geveild;

Koopovereenkomst:                 de koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper;

Koopsom:                                het bedrag van het hoogste -toegewezen- bod;

Koper:                                     de Gebruiker aan wie de Kavel is toegewezen;

Levering:                                 de feitelijke levering van de Kavel aan de Koper;

Persoonsgegevens:                  de door Gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder naam/geboortedatum/adres/woonplaats/e-mailadres gegevens;

Registratie:                              aanmelding van de Gebruiker op de Website door middel van het invullen van het op de Website aanwezige registratieformulier;

Toewijzing:                              de verklaring van Feyenoord dat een Kavel tegen betaling van de Koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen;

Veiling:de door Feyenoord georganiseerde verkoop tegen opbod in het openbaar via internet van Kavels;

Verkoper:                                Feyenoord;

Website: het Online Veiling gedeelte welke via de website van de betaald voetbalorganisatie Feyenoord te benaderen is dan wel rechtstreeks via https://www.feyenoordveiling.nl.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Veiling Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Koper/Gebruiker enerzijds en Feyenoord/Verkoper anderzijds bij het deelnemen aan Veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

 

Artikel 3 - Veiling

3.1 Feyenoord behoudt zich het recht voor een Veiling te annuleren, eerder dan op de Website vermeld te beëindigen, of te verlengen. In geval van een technische storing van de Website, waardoor deze niet volledig en/of niet voor alle Gebruikers toegankelijk is, heeft Feyenoord het recht de Veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn Registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling alsmede de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Feyenoord sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de Website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Feyenoord. Meer in het bijzonder aanvaardt Feyenoord in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

- handelingen door Gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de Website geplaatste informatie;

- de onmogelijkheid om de Website (volledig) te gebruiken en/of enige andere storing in de Website of het achterliggende systeem;

- het niet voldoen van de Kavels aan de specificaties zoals vermeld op de Website;

- het feit dat de informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is;

- fouten in de software van de Website en/of het achterliggende systeem;

- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de Website van Feyenoord door een derde; en/of

- handelingen van de Verkoper nadat de Gebruiker daarmee een Koopovereenkomst heeft gesloten.

 

Artikel 4 - Gebruikersovereenkomst

4.1 De Gebruikersovereenkomst komt tot stand door Registratie op de Website en stelt Gebruiker onder meer in staat de voortgang van Veilingen via de Website te volgen. De Gebruikersovereenkomst is niet overdraagbaar. Bij de Registratie verstrekt Gebruiker zijn Persoonsgegevens aan Feyenoord alvorens hij een Bod plaatst.

4.2 Feyenoord bevestigt de Registratie per e-mail aan Gebruiker op het door de Gebruiker opgegeven email adres, waarna Gebruiker zich met behulp van zijn gekozen wachtwoord toegang kan verschaffen tot de Veiling. Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die op de Website plaatsvinden nadat daar toegang is verkregen met behulp van het wachtwoord van Gebruiker.

4.3 Gebruiker garandeert de juistheid en volledigheid van de bij de Registratie verschafte Persoonsgegevens. Mochten de Persoonsgegevens op enig moment wijzigen, dan heeft Gebruiker de verplichting Feyenoord per ommegaande van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen.

4.4 Feyenoord behoudt zich het recht voor Registratie zonder opgave van redenen te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.

4.5 Feyenoord neemt de door haar verkregen Persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie enkel met het doel uitvoering te geven aan de overeenkomst. Door Registratie op de Website geeft Gebruiker expliciet toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde Persoonsgegevens.

4.6 Door (eenmalige) Registratie aanvaardt Gebruiker deze Algemene Veiling Voorwaarden voor iedere keer dat Gebruiker op de Website inlogt en al dan niet biedingen uitbrengt.

 

Artikel 5 - Veilingorganisatie

5.1 De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de Veiling berusten bij Feyenoord of een door Feyenoord aangewezen derde.

5.2 Feyenoord heeft de bevoegdheid voor of tijdens de Veiling zonder opgave van redenen:

- een Bod niet als zodanig te erkennen;

- een of meer Gebruikers van de Veiling uit te sluiten;

- Kavels voor welke reden dan ook uit de veiling te nemen;

- vergissingen van Feyenoord bij biedingen en/of toewijzingen te herstellen, zonder dat een Gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en/of daaraan rechten kan ontlenen; en/of

- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen nemen.

5.3 Feyenoord streeft naar een zo groot mogelijke juistheid en duidelijkheid van de Kavel op de Website zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

 

Artikel 6 - Koopovereenkomst

6.1 De Gebruiker kan op de Website een Bod doen op één of meer Kavels. Ieder Bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Feyenoord/Verkoper is gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren.

6.2 De Koopovereenkomst komt tot stand door Toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de Gebruiker die het hoogste Bod heeft gedaan.

6.3 De Koper krijgt binnen 72 uur na sluiting van de Veiling per e-mail bevestigd namens Verkoper dat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de Gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn Bod niet is toegewezen. Feyenoord heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

6.4 Het risico van de Kavel(s) gaat over op de Koper op het moment van Toewijzing.

6.5 Het eigendom van de Kavel gaat niet over op de Koper totdat de volledige Koopsom is voldaan.

 

Artikel 7 - Herroepingsrecht

7.1 De Koper kan de Koopovereenkomst met betrekking tot de Kavel gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen na totstandkoming zonder opgave van redenen ontbinden. De termijn van de bedenktijd begint te lopen op het moment van Levering.

7.2 Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het Kavel en de verpakking. De Koper zal de Kavel slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Kavel vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Koper de Kavel slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.3 De Koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de Kavel die het gevolg is van een manier van omgaan met de Kavel die verder gaat dan toegestaan in lid 2. De Koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van de Kavel als de Verkoper hem niet voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst deze Algemene Veiling Voorwaarden ter hand heeft gesteld.

7.4 Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Feyenoord. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Koper, voor eigen kosten, de Kavel terug naar Verkoper. De Koper zendt de Kavel terug met alle meegeleverde toebehoren in originele staat en verpakking.

7.5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.

7.6 De Koper heeft geen herroepingsrecht met betrekking tot Kavels die strekken tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien.

                                                                   

Artikel 8 - Verplichtingen van de Verkoper bij herroeping

8.1 Als de Verkoper de melding van herroeping door de Koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt de Verkoper na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

8.2 De Verkoper vergoedt alle betalingen van de Koper, inclusief eventuele leveringskosten door de Verkoper in rekening gebracht voor de geretourneerde Kavel, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Koper hem de herroeping meldt.

8.3 De Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper.

 

Artikel 9 - Garanties, Aanspraken en Vrijwaringen

9.1 Feyenoord verstrekt met betrekking tot de Kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan Koper toekomen.

9.2 De Kavels worden geleverd in de staat waarin ze op de datum van Toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Feyenoord/Verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheid tot overdracht aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of verrekening. De Koper wordt geacht de door hem gekochte Kavel voorafgaand aan zijn Bod zorgvuldig te hebben onderzocht. Feyenoord streeft naar een zo groot mogelijke juistheid en duidelijkheid van de omschrijving van een Kavel op de Website zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

9.3 Indien ten aanzien van de Kavels aanspraken van derden uit hoofde van eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten van derden geldend worden gemaakt, is Koper gehouden de betreffende Kavel(s) voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek aan die derden af te geven, dan wel anderszins passende regelingen met die derden te treffen.

9.4 Koper vrijwaart Feyenoord tegen iedere aanspraak van een derde in verband met de Koopovereenkomst.

 

Artikel 10 - Betalingsverplichting Koper

10.1 De Koper heeft de verplichting om bij het hoogste bod de Koopsom aan Feyenoord te voldoen. Betaling dient te geschieden in euro’s.

10.2 Bij te late betaling van de Koopsom zal de Koopovereenkomst worden ontbonden.

 

Artikel 11 - Levering

11.1 Levering van de Kavel vindt of:

- plaats door het, na Toewijzing, afhalen van de Kavel bij Feyenoord door de Koper, of:

- plaats door het, na Toewijzing, aangetekend verzenden van de Kavel door Feyenoord.

Feyenoord is gerechtigd de Levering te weigeren indien de Koopsom geheel of gedeeltelijk nog niet is voldaan.

11.2 Na de Levering kan de Koopovereenkomst niet meer worden ontbonden of vernietigd door de Koper, met uitzondering van hetgeen is bepaald in artikel 7.

11.3 Feyenoord heeft het recht om de Koopovereenkomst te ontbinden in het geval de Koper de Kavel niet tijdig, dat wil zeggen 14 dagen na Toewijzing, heeft afgehaald bij Feyenoord.

11.4 Indien blijkt dat een Kavel niet kan worden afgeleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de aflevering onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Feyenoord gerechtigd de Koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per email aan Koper op het door de Koper opgegeven adres, waarna Feyenoord niet verder gehouden is dan tot restitutie van de reeds door de Koper aan Feyenoord ter zake van de koop van de Kavel(s) betaalde bedragen.

 

Artikel 12 - Ontbinding

12.1 Indien Koper enige verplichting uit de Koopovereenkomst niet nakomt, waaronder, doch niet beperkt tot het niet tijdig c.q. volledig betalen van de Koopsom, verkeert Koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is, en kan Feyenoord de Koopovereenkomst ontbinden. In dat geval staat het Feyenoord vrij de Kavel(s) aan een ander toe te wijzen zonder dat Feyenoord tot enige (schade) vergoeding is gehouden.

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van Feyenoord zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Feyenoord in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Feyenoord niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Feyenoord beperkt tot € 5000,-.

13.2 Feyenoord is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. Voorts is iedere aansprakelijkheid van Feyenoord in verband met enig gebrek aan de Kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De Koper verklaart zich ermee bekend te zijn dat ter zake van de Kavel(s) mogelijkerwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.3 Bij het inschakelen van derden zal Feyenoord steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Feyenoord is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

 

Artikel 14 - Aanpassing en Werking

14.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veiling Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Feyenoord zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14.2 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Feyenoord is vastgelegd.

14.3 Feyenoord behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de Gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Feyenoord.

 

Artikel 15 - Toepasselijk Recht en Forumkeuze

15.1 Op deze Algemene Veiling Voorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de Veiling ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 De Rechtbank te Rotterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en/of uit de Veiling voortvloeiende.